Đồng hồ Corum 20.000 USD - 50.000 USD chính hãng đã bán