Đồng Hồ Urwerk.A Highly Unusual And Large

Đồng Hồ Urwerk.A Highly Unusual And Large

Đã đấu giá
  • Nhà đấu giá: Christie's
  • Ngày đấu giá: 13/5/2019
  • Mức giá dự kiến: 20.000-30.000 USD
  • Thương hiệu: Urwerk
  • Mã hiệu: UR.103
  • Năm sản xuất: khoảng 2007
  • Bộ máy: cal. 30x50mm
  • Chất liệu: titanium
Xem thêm đồng hồ được đấu giá

Tại vị trí số 157 của phiên đấu giá Christie's là một thiết kế Đồng Hồ Urwerk.A Highly Unusual And Large.