Breguet giới thiệu một phiên bản đặc biệt của mẫu đồng hồ Marine mang mã hiệu 5517 tại Baselworld 2018

Breguet giới thiệu một phiên bản đặc biệt của mẫu đồng hồ Marine mang mã hiệu 5517 tại Baselworld 2018

Baselworld 2018
Tin tức
Đồng hồ Breguet

Breguet và tổ chức Race for Water vừa công bố rằng họ sẽ cùng hợp tác để hỗ trợ con tàu Odyssey thực hiện nhiệm vụ. Race for Water là một tổ chức từ thiện, được thành lập với mục tiêu bảo tồn nguồn nước và đại dương khỏi ảnh hưởng của chất thải nhựa.

Với con tàu Odyssey, tổ chức Race for Water sẽ thực hiện một chuyến phiêu lưu trên biển, giúp nâng cao ý thức của mọi người về việc bảo vệ nguồn nước, đồng thời cung cấp những giải pháp khoa học kỹ thuật hiện đại nhằm thực hiện mục tiêu này. Con tàu Odyssey sẽ dừng tại 35 địa điểm trên toàn thế giới, hoạt động bằng năng lượng sạch hoàn toàn (mặt trời, khí Hydro và gió).

Đồng Hồ Breguet Marine 5517

Mối quan hệ hợp tác giữa hai đơn vị vừa được tiết lộ vào ngày 24/3 vừa qua tại sự kiện Baselworld. Bên cạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, sự hợp tác này cũng rất hợp lý do lịch sử của thương hiệu Breguet ít nhiều cũng có liên quan tới ngành hàng hải - Vào năm 1815, Abraham Louis Breguet đã được nhận tước hiệu "Người chế tác đồng hồ cho Hải quân Hoàng gia Pháp".

Đồng Hồ Breguet Marine 5517

Để kỷ niệm mối quan hệ hợp tác này, Breguet cũng giới thiệu một phiên bản đặc biệt của mẫu đồng hồ Marine mang mã hiệu 5517. Phiên bản này sẽ được đeo bởi toàn bộ thủy thủ trên con tàu Odyssey. Với bộ vỏ Titanium nhẹ nhưng cực kỳ bền vững, mẫu đồng hồ này sở hữu mặt số màu xanh với hình ảnh con tàu Odyssey. Những đường vân Guilloche như mặt số khiến chúng ta liên tưởng tới những tấm pin năng lượng mặt trời được lắp trên tàu.

Đồng Hồ Breguet Marine 5517

Mẫu đồng hồ 5517 vốn cũng được giới thiệu tại Baselworld lần này, nằm trong bộ sưu tập Marine mới của hãng. Thực ra, "mới" ở đây có nghĩa là mới được thay da đổi thịt chứ bộ sưu tập Marine thì đã có từ rất lâu rồi.

Đồng Hồ Breguet Marine 5517

Bên trong chiếc đồng hồ là bộ máy tự động Caliber 777A với hiển thị 3 kim 1 lịch đơn giản. Chúng ta có thể quan sát dễ dàng bộ máy qua lớp kính Sapphire ở mặt sau, và nổi bật nhất trên đó chính là Rotor được thiết kế riêng dành cho phiên bản Race for Water.

Phiên bản đặc biệt này sẽ đi kèm dây da cá sấu xanh và được cố định bởi khóa gập. Hiện tại mẫu Breguet Marine 5517 Race for Water chỉ dành cho những thành viên của con tàu Odyssey, tuy nhiên có lẽ sau này Breguet sẽ mở bán rộng rãi hơn cho công chúng.

Baselworld 2018
Tin tức
Đồng hồ Breguet
/** @license * DHTML Snowstorm! JavaScript-based snow for web pages * Making it snow on the internets since 2003. You're welcome. * ----------------------------------------------------------- * Version 1.44.20131208 (Previous rev: 1.44.20131125) * Copyright (c) 2007, Scott Schiller. All rights reserved. * Code provided under the BSD License * http://schillmania.com/projects/snowstorm/license.txt */ /*jslint nomen: true, plusplus: true, sloppy: true, vars: true, white: true */ /*global window, document, navigator, clearInterval, setInterval */ var snowStorm = (function(window, document) { // --- common properties --- this.autoStart = true; // Whether the snow should start automatically or not. this.excludeMobile = true; // Snow is likely to be bad news for mobile phones' CPUs (and batteries.) Enable at your own risk. this.flakesMax = 128; // Limit total amount of snow made (falling + sticking) this.flakesMaxActive = 64; // Limit amount of snow falling at once (less = lower CPU use) this.animationInterval = 33; // Theoretical "miliseconds per frame" measurement. 20 = fast + smooth, but high CPU use. 50 = more conservative, but slower this.useGPU = true; // Enable transform-based hardware acceleration, reduce CPU load. this.className = null; // CSS class name for further customization on snow elements this.excludeMobile = true; // Snow is likely to be bad news for mobile phones' CPUs (and batteries.) By default, be nice. this.flakeBottom = null; // Integer for Y axis snow limit, 0 or null for "full-screen" snow effect this.followMouse = true; // Snow movement can respond to the user's mouse this.snowColor = '#fff'; // Don't eat (or use?) yellow snow. this.snowCharacter = '•'; // • = bullet, · is square on some systems etc. this.snowStick = true; // Whether or not snow should "stick" at the bottom. When off, will never collect. this.targetElement = null; // element which snow will be appended to (null = document.body) - can be an element ID eg. 'myDiv', or a DOM node reference this.useMeltEffect = true; // When recycling fallen snow (or rarely, when falling), have it "melt" and fade out if browser supports it this.useTwinkleEffect = false; // Allow snow to randomly "flicker" in and out of view while falling this.usePositionFixed = false; // true = snow does not shift vertically when scrolling. May increase CPU load, disabled by default - if enabled, used only where supported this.usePixelPosition = false; // Whether to use pixel values for snow top/left vs. percentages. Auto-enabled if body is position:relative or targetElement is specified. // --- less-used bits --- this.freezeOnBlur = true; // Only snow when the window is in focus (foreground.) Saves CPU. this.flakeLeftOffset = 0; // Left margin/gutter space on edge of container (eg. browser window.) Bump up these values if seeing horizontal scrollbars. this.flakeRightOffset = 0; // Right margin/gutter space on edge of container this.flakeWidth = 8; // Max pixel width reserved for snow element this.flakeHeight = 8; // Max pixel height reserved for snow element this.vMaxX = 5; // Maximum X velocity range for snow this.vMaxY = 4; // Maximum Y velocity range for snow this.zIndex = 0; // CSS stacking order applied to each snowflake // --- "No user-serviceable parts inside" past this point, yadda yadda --- var storm = this, features, // UA sniffing and backCompat rendering mode checks for fixed position, etc. isIE = navigator.userAgent.match(/msie/i), isIE6 = navigator.userAgent.match(/msie 6/i), isMobile = navigator.userAgent.match(/mobile|opera m(ob|in)/i), isBackCompatIE = (isIE && document.compatMode === 'BackCompat'), noFixed = (isBackCompatIE || isIE6), screenX = null, screenX2 = null, screenY = null, scrollY = null, docHeight = null, vRndX = null, vRndY = null, windOffset = 1, windMultiplier = 2, flakeTypes = 6, fixedForEverything = false, targetElementIsRelative = false, opacitySupported = (function(){ try { document.createElement('div').style.opacity = '0.5'; } catch(e) { return false; } return true; }()), didInit = false, docFrag = document.createDocumentFragment(); features = (function() { var getAnimationFrame; /** * hat tip: paul irish * http://paulirish.com/2011/requestanimationframe-for-smart-animating/ * https://gist.github.com/838785 */ function timeoutShim(callback) { window.setTimeout(callback, 1000/(storm.animationInterval || 20)); } var _animationFrame = (window.requestAnimationFrame || window.webkitRequestAnimationFrame || window.mozRequestAnimationFrame || window.oRequestAnimationFrame || window.msRequestAnimationFrame || timeoutShim); // apply to window, avoid "illegal invocation" errors in Chrome getAnimationFrame = _animationFrame ? function() { return _animationFrame.apply(window, arguments); } : null; var testDiv; testDiv = document.createElement('div'); function has(prop) { // test for feature support var result = testDiv.style[prop]; return (result !== undefined ? prop : null); } // note local scope. var localFeatures = { transform: { ie: has('-ms-transform'), moz: has('MozTransform'), opera: has('OTransform'), webkit: has('webkitTransform'), w3: has('transform'), prop: null // the normalized property value }, getAnimationFrame: getAnimationFrame }; localFeatures.transform.prop = ( localFeatures.transform.w3 || localFeatures.transform.moz || localFeatures.transform.webkit || localFeatures.transform.ie || localFeatures.transform.opera ); testDiv = null; return localFeatures; }()); this.timer = null; this.flakes = []; this.disabled = false; this.active = false; this.meltFrameCount = 20; this.meltFrames = []; this.setXY = function(o, x, y) { if (!o) { return false; } if (storm.usePixelPosition || targetElementIsRelative) { o.style.left = (x - storm.flakeWidth) + 'px'; o.style.top = (y - storm.flakeHeight) + 'px'; } else if (noFixed) { o.style.right = (100-(x/screenX*100)) + '%'; // avoid creating vertical scrollbars o.style.top = (Math.min(y, docHeight-storm.flakeHeight)) + 'px'; } else { if (!storm.flakeBottom) { // if not using a fixed bottom coordinate... o.style.right = (100-(x/screenX*100)) + '%'; o.style.bottom = (100-(y/screenY*100)) + '%'; } else { // absolute top. o.style.right = (100-(x/screenX*100)) + '%'; o.style.top = (Math.min(y, docHeight-storm.flakeHeight)) + 'px'; } } }; this.events = (function() { var old = (!window.addEventListener && window.attachEvent), slice = Array.prototype.slice, evt = { add: (old?'attachEvent':'addEventListener'), remove: (old?'detachEvent':'removeEventListener') }; function getArgs(oArgs) { var args = slice.call(oArgs), len = args.length; if (old) { args[1] = 'on' + args[1]; // prefix if (len > 3) { args.pop(); // no capture } } else if (len === 3) { args.push(false); } return args; } function apply(args, sType) { var element = args.shift(), method = [evt[sType]]; if (old) { element[method](args[0], args[1]); } else { element[method].apply(element, args); } } function addEvent() { apply(getArgs(arguments), 'add'); } function removeEvent() { apply(getArgs(arguments), 'remove'); } return { add: addEvent, remove: removeEvent }; }()); function rnd(n,min) { if (isNaN(min)) { min = 0; } return (Math.random()*n)+min; } function plusMinus(n) { return (parseInt(rnd(2),10)===1?n*-1:n); } this.randomizeWind = function() { var i; vRndX = plusMinus(rnd(storm.vMaxX,0.2)); vRndY = rnd(storm.vMaxY,0.2); if (this.flakes) { for (i=0; i=0 && s.vX<0.2) { s.vX = 0.2; } else if (s.vX<0 && s.vX>-0.2) { s.vX = -0.2; } if (s.vY>=0 && s.vY<0.2) { s.vY = 0.2; } }; this.move = function() { var vX = s.vX*windOffset, yDiff; s.x += vX; s.y += (s.vY*s.vAmp); if (s.x >= screenX || screenX-s.x < storm.flakeWidth) { // X-axis scroll check s.x = 0; } else if (vX < 0 && s.x-storm.flakeLeftOffset < -storm.flakeWidth) { s.x = screenX-storm.flakeWidth-1; // flakeWidth; } s.refresh(); yDiff = screenY+scrollY-s.y+storm.flakeHeight; if (yDiff0.998) { // ~1/1000 chance of melting mid-air, with each frame s.melting = true; s.melt(); // only incrementally melt one frame // s.melting = false; } if (storm.useTwinkleEffect) { if (s.twinkleFrame < 0) { if (Math.random() > 0.97) { s.twinkleFrame = parseInt(Math.random() * 8, 10); } } else { s.twinkleFrame--; if (!opacitySupported) { s.o.style.visibility = (s.twinkleFrame && s.twinkleFrame % 2 === 0 ? 'hidden' : 'visible'); } else { s.o.style.opacity = (s.twinkleFrame && s.twinkleFrame % 2 === 0 ? 0 : 1); } } } } }; this.animate = function() { // main animation loop // move, check status, die etc. s.move(); }; this.setVelocities = function() { s.vX = vRndX+rnd(storm.vMaxX*0.12,0.1); s.vY = vRndY+rnd(storm.vMaxY*0.12,0.1); }; this.setOpacity = function(o,opacity) { if (!opacitySupported) { return false; } o.style.opacity = opacity; }; this.melt = function() { if (!storm.useMeltEffect || !s.melting) { s.recycle(); } else { if (s.meltFrame < s.meltFrameCount) { s.setOpacity(s.o,s.meltFrames[s.meltFrame]); s.o.style.fontSize = s.fontSize-(s.fontSize*(s.meltFrame/s.meltFrameCount))+'px'; s.o.style.lineHeight = storm.flakeHeight+2+(storm.flakeHeight*0.75*(s.meltFrame/s.meltFrameCount))+'px'; s.meltFrame++; } else { s.recycle(); } } }; this.recycle = function() { s.o.style.display = 'none'; s.o.style.position = (fixedForEverything?'fixed':'absolute'); s.o.style.bottom = 'auto'; s.setVelocities(); s.vCheck(); s.meltFrame = 0; s.melting = false; s.setOpacity(s.o,1); s.o.style.padding = '0px'; s.o.style.margin = '0px'; s.o.style.fontSize = s.fontSize+'px'; s.o.style.lineHeight = (storm.flakeHeight+2)+'px'; s.o.style.textAlign = 'center'; s.o.style.verticalAlign = 'baseline'; s.x = parseInt(rnd(screenX-storm.flakeWidth-20),10); s.y = parseInt(rnd(screenY)*-1,10)-storm.flakeHeight; s.refresh(); s.o.style.display = 'block'; s.active = 1; }; this.recycle(); // set up x/y coords etc. this.refresh(); }; this.snow = function() { var active = 0, flake = null, i, j; for (i=0, j=storm.flakes.length; istorm.flakesMaxActive) { storm.flakes[storm.flakes.length-1].active = -1; } } storm.targetElement.appendChild(docFrag); }; this.timerInit = function() { storm.timer = true; storm.snow(); }; this.init = function() { var i; for (i=0; i