Đồng hồ Rolex Day-Date 18948 Vàng 3 màu

Đã đấu giá
  • Đồng hồ Rolex Day-Date 18948 Vàng 3 màu
  • Đồng hồ Rolex Day-Date 18948 Vàng 3 màu
  • Đồng hồ Rolex Day-Date 18948 Vàng 3 màu
  • Đồng hồ Rolex Day-Date 18948 Vàng 3 màu
  • Đồng hồ Rolex Day-Date 18948 Vàng 3 màu
  • Đồng hồ Rolex Day-Date 18948 Vàng 3 màu
  • Đồng hồ Rolex Day-Date 18948 Vàng 3 màu
  • Đồng hồ Rolex Day-Date 18948 Vàng 3 màu
  • Đồng hồ Rolex Day-Date 18948 Vàng 3 màu

Tại vị trí số 2339 của phiên đấu giá Christie's là chiếc đồng hồ Rolex Day-Date 18948  Vàng 3 màu đặc biệt size 39mm với Vàng vàng, vàng hồng, vàng trắng. Mặt số tông màu tím đặc biệt với chất liệu Grossular.

Đồng hồ Rolex Day-Date 18948 Vàng 3 màu

Đồng hồ Rolex Day-Date 18948 Vàng 3 màu

Đồng hồ Rolex Day-Date 18948 Vàng 3 màu

Đồng hồ Rolex Day-Date 18948 Vàng 3 màu

Đồng hồ Rolex Day-Date 18948 Vàng 3 màu