Đồng hồ Omega Constellation 14355SC

Đồng hồ Omega Constellation 14355SC

0 VND
  • Nhà đấu giá: Christie's
  • Ngày đấu giá: 13/5/2019
  • Mức giá dự kiến: 8.000-12.000 USD
  • Thương hiệu: Omega
  • Mã hiệu: 14355SC
  • Bộ máy: Omega 354
  • Năm sản xuất 1956
  • Vỏ: size 35mm

Tại vị trí số 213 của phiên đấu giá Christie's là một thiết kế Đồng hồ Omega Constellation 14355SC.