Đồng hồ Rolex Cosmograph Paul Newman Mark 2 Panda 6263

Đồng hồ Rolex Cosmograph Paul Newman Mark 2 Panda 6263

0 VND
  • Nhà đấu giá: Christie's
  • Ngày đấu giá: 13/5/2019
  • Mức giá dự kiến: 350.000- 550.000 USD
  • Thương hiệu: Rolex
  • Mã hiệu: 6263
  • Bộ máy: 727
  • Năm sản xuất 1971
  • Vỏ: size 37.5mm

Tại vị trí số 184 của phiên đấu giá Christie's là một thiết kế Đồng hồ Rolex Cosmograph Paul Newman Mark 2 Panda 6263.